Mockup Image

 

نظارت بر عملکرد و تشخیص خطا در فرآیند در سالهای اخیر توجهات زیادی را بخود معطوف کرده است. و محققان نشان داده اند که کنترل عملکرد سیستم را می توان با اجرای تکنیک های فوق بهبود داد.این پیشرفت به این معنا است که با این تکنیک یک کارخانه فرآوری قادر به تولید بیشتر محصولات با استفاده از یک سیستم کنترل امن ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه خواهد بود. ایده ای که پشت نظارت بر عملکرد و تشخیص و آشکار سازی خطا وجود دارد قادر است ضعف های یک کنترل آشکار را شناسایی کند و به طور ریشه ای مشکلات سیستم کنترل را با حداقل تاخیر اصلاح نماید. این مشکلات کنترلی شامل نا ایمنی ، نا پایداری ، کیفیت نا مطلوب محصولات ،مصرف انرژی بیشتر و از دست دادن فرصت و وقت می باشد 

منابع : ganj-old.irandoc.ac.ir