کارکرد های مانیتورینگ صنعتی

شاید بتوان ادعا کرد که اصلی ترین کارکرد سیستم مانیتورینگ صنعتی ،کاهش هزینه های اضافی و افزایش راندمان و بهره وری ست
سیستم مانیتوریگ صنعتی مونیکو با پایش آنی و لحظه ایی سیستم ها و عملکرد پرسنل ،گزارش لحظه به لحظه به مدیر یا صاحب صنعت ارسال میکند و پس از پایان روز ،گزارشی کامل از میزان کارکرد و بهره وری واقعی پرسنل و اپراتورهای دستگاه برای مدیران تهیه و ارسال میکند و با این روش ساده ،هر مدیری با اطلاع کامل و دقیق از عملکرد پرسنل خود ،تصمیمات دقیق و هوشمندانه ایی اتخاذ میکند و با پردازش اطلاعات استخراج شده سیاستهایی منطبق بر واقعیت بر میگزیند
همچنین سیستم مانیتورینگ صنعتی مونیکو با پایش مداوم انرژی مصرفی دستگاهها اطلاعات دقیق از میزان انرژی الکتریکی یا گرمایشی و یا هر نوع انرژی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد ،به تفکیک میزان انرژی واقعی که صرف تولید شده و میزان هدر رفت که عمدتا ناشی از بازیگوشی و عدم احساس مسئولیت پرسنل بوده را گزارش داده و مدیر صنعت مربوطه را از شرایط واقعی کار در صنعت خود آگاه میسازد تا نسبت به اصلاح خطاهای احتمالی ،اقدام ورزد .
جالب ترین و و معما گونه ترین بخش سیستم مانیتورینگ صنعتی شاید آگاهی دادن به مدیر یا مدیران از خرابی ها جزئی که میتواند منجر به خسارات عمده به دستگاهها صنعتی شود است
به این معنی که قبل از آنکه یک خرابی و یا نقص جزیی که قابلیت تبدیل شدن به نقص و عیب بزرگتر و پر هزینه تری شود ،مدیران را مطلع نموده و در هزینه های تعمیر و نگهداری صرفه جویی گاه تا 90 درصد خواهد نمود
به عبارت بهتر و گویا تر اینکه سیستم مانیتورینگ با هوشمند سازی کلیه تجهیزات صنعتی ،زبان دستگاهها و تجهیزات منصوبه را به گونه ایی قابل فهم برای مدیران ترجمه و به آنان منتقل میکند که حتی میتوان ادعا کرد تجهیزات صنعتی شما با شما سخن میگوید و شما را از احوالات خود با خبر میکنند
با مونیکو به آینده قدم گذارید